انستیتو پاستور ایران

توضیحات

همکاری شرکت ایکامیران با انستیتو پاستور ایران از سال 1385 شروع شده و همچنان ادامه دارد .

- شبکه میکروبیولوژِی پزشکی کشور (EMHGBN)

- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی (BRC)